Ikpraatmee over het ecologisch maaibeleid

Woensdag 13 september waren 36 inwoners aanwezig bij de evaluatieavond ecologisch maaien. Wij bedanken iedereen voor hun deelname en hebben van zowel inwoners als ondernemers waardevolle informatie opgehaald. De avond begon met het ophalen van zorgen, frustraties en positieve aspecten van het maaibeleid. Daarna heette wethouder Maurice Remery de aanwezigen welkom en ontvingen zij informatie over het maaibeleid en de uitvoering daarvan. Daarin werd duidelijk dat er in de nieuwe uitvoeringsopdracht vanaf 2025 ruimte is voor aanpassingen. Na een korte pauze werden de handen uit de mouwen gestoken en werden de verbeterpunten in beeld gebracht.

Wethouder Maurice Remery: “We zijn heel blij dat deze inwoners waardevolle vrije tijd hebben gestoken in deze evaluatieavond. Bedankt daarvoor. Ik ben tevreden met de opbrengst en de discussies. De verbeterpunten nemen we, waar mogelijk, mee in de nieuwe opdracht die we onze aannemer in 2025 geven. We houden iedereen op de hoogte van dit proces. Daarnaast wil ik iedereen vragen een melding te maken bij problemen die zich tot die tijd voordoen. Dat kan via onze MijnGemeente App of de website.”

Hieronder leest u een overzicht van de resultaten. Ook geven we u een doorkijk naar het komende jaar, waarin we een nieuwe opdracht formuleren voor de aannemer die het maaibeleid uitvoert.

Resultaten

Uit de werksessie met de kaarten en de reactieformulieren zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn te verdelen in 6 categorieën:

  • Algemeen: Er zijn 7 algemene opmerkingen gemaakt die gaan over bijvoorbeeld de wens om te klepelen en het maaisel niet afzuigen, een aannemer uit de buurt het werk laten doen, de aannemer laten melden wanneer hij komt, de vraag of een inwoner zelf kan maaien en de wens om niet over het terrein van een particulier te rijden maar over het schouwpad van het waterschap.
  • Biodiversiteit: Men stelde 3 vragen die met biodiversiteit te maken hadden zoals het aanpassen van het maaibeleid aan bijzondere soorten.
  • Gezondheid: Bij 1 aandachtspunt ging het om grasaren bij honden.
  • Ongewenste soorten: Er werden 6 zorgen geuit over plantensoorten als reuzenberenklauw, brandnetels, bramen en jacobskruiskruid.
  • Veiligheid: De meeste opmerkingen, 14 stuks, gingen over veiligheid. Dit varieerde van verkeersveiligheid en verminderd zicht, het niet kunnen zien wat berm of sloot is, te smalle wegvakken tot brand in bermmaaisel.

Daarnaast werden nog een aantal zaken doorgegeven die niet zozeer met het maaibeleid in het buitengebied te maken hebben, maar meer met groenonderhoud in de kernen. Deze opmerkingen hadden vooral te maken met de uitstraling in de kernen (in het bijzonder in het winkelgebied en rondom speeltuinen), verkeersveiligheid rondom schoolroutes en ongedierte als ratten en muizen in openbaar groen.

En nu?

Henk-jan Schietekatte, beleidsmedewerker groen, vertelt u meer over het vervolg:

“Opmerkingen over beleid nemen we mee in de opzet van de nieuwe opdracht die we onze aannemer in 2025 geven. Denk aan biodiversiteit en de wijze van maaien. We hebben hierover in de komende periode overleggen met Waterschap Brabantse Delta en andere gemeenten. De planning is om in het voorjaar van 2024 de beleidskeuzes vast te leggen. In voorbereiding hierop informeren we u hierover en waar nodig vragen we uw mening nogmaals. De opmerkingen over (verkeers-)veiligheid verwerken we in de maaironde die nu loopt. Hierover geven we u in november 2023 een terugkoppeling.”

Heeft u vragen naar aanleiding van de evaluatieavond of dit bericht? Stuur dan gerust een e-mail naar info@gemeente-steenbergen.nl of bel de gemeente via 14 0167.