Steenbergen denkt, praat en doet graag mee

Inwoners van de gemeente Steenbergen willen graag meepraten over ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Dit blijkt uit de enquête over participatiebeleid die de gemeente Steenbergen via dit platform hield. In totaal namen 353 inwoners deel, wat voor online enquêtes een mooi aantal is.

Er werd onder meer gevraagd op welke manier mensen betrokken wilden worden. Bijna 60% van degenen die deze vraag beantwoordden gaven aan mee te willen denken. Ruim 30% vindt het voldoende om alleen informatie te ontvangen. Daar staat tegenover dat 10% bereid is om echt mee te werken aan de uitvoering van beleid.

Ongeveer 60% van de deelnemers is geïnteresseerd in onderwerpen die de eigen kern aangaan. Voor de helft van de bevraagden gaat de betrokkenheid verder dan de eigen dorps- of stadsgrens. Zij praten graag mee over onderwerpen die in de hele gemeente spelen.

Liefde voor de leefomgeving

In een open vraag konden de deelnemers aangeven over welke onderwerpen zij graag mee zouden denken. Het verbeteren van de leefbaarheid wordt hierbij het meest genoemd. Ook thema’s als groen, verkeer en veiligheid komen veelvuldig naar voren, net als milieu en duurzaamheid. De kennis van de eigen leefomgeving onder inwoners en de liefde die zij daarvoor hebben, zou volgens de deelnemers de voornaamste reden voor de gemeente moeten zijn om hen vaker te betrekken bij het beleid.

Naar de gemeenteraad

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw participatiebeleid. Onder leiding van bureau Werknet zijn leefbaarheidsgroeperingen, de Adviesraad Sociaal Domein, jongeren, de gemeenteraad en de interne organisatie gevraagd om hun ervaringen met participatie te delen. De opbrengst van al deze sessies heeft geleid tot het beleidskader dat in december 2023 naar de gemeenteraad gaat. Met dit beleid in de hand, gaat de gemeente Steenbergen naar een nieuwe manier van participerend werken, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

Niet in alle gevallen is het echter de gemeente die aan zet is om participatie invulling te geven. Ook commerciële partijen zoals projectontwikkelaars of inwoners kunnen een project beginnen waarbij meerdere partijen betrokken worden en participatie van belang kan zijn. Voor hen ontwikkelt de gemeente een set aan spelregels waarmee de initiatiefnemer op weg wordt geholpen.