Ikpraatmee over de Herinrichting Steenbergseweg

Hieronder leest u de belangrijkste resultaten van de enquête die door bijna 250 mensen is ingevuld afgelopen zomer. We geven we u graag een globaal beeld per thema van de wensen en ideeën die het vaakst zijn genoemd. Alle wensen en ideeën worden (anoniem) gedeeld met de partij die aan de slag gaat met de inrichting. Uit de enquête blijkt dat er veel verschillende gebruikers en dus belangen en verschillende wensen zijn voor de inrichting. Daarmee hebben we een flinke uitdaging om tot een gedragen ontwerp te komen. We zullen daarom diverse momenten organiseren om belanghebbenden te informeren mee te laten denken.

Wie heeft de enquête ingevuld?

Van de mensen die de enquête hebben ingevuld, heeft 8% een bedrijf gevestigd aan de Steenbergseweg, woont 20% aan de Steenbergseweg, woont 48% er in de buurt en maakt 62% gebruik van de Steenbergseweg. De percentages samen zijn meer dan 100% omdat er meerdere keuzes mogelijk waren. 82% van de respondenten maakt dagelijks gebruik van de Steenbergse weg.

Een cijfer voor de huidige inrichting

Over de huidige inrichting is men niet tevreden. Het gemiddelde cijfer, op een schaal van 10, is een 3. Het cijfer over het uiterlijk, voordat de tijdelijke maatregelen zijn genomen, is gemiddeld een 5.

Wat moet er blijven?

Verreweg het vaakst is aangegeven dat er bij de nieuwe inrichting veel bomen en beplanting moet blijven. Ook vinden veel respondenten het belangrijk dat langzaam verkeer wordt gescheiden van snel verkeer, bijvoorbeeld door een parallelweg of vrij liggend fietspad of trottoir. Ten slotte werd het behouden of zelfs uitbreiden van de voetgangersoversteekplaatsen vaak ingevuld.

Veiligheid

Over het algemeen wordt de snelheid van het verkeer op de Steenbergseweg als negatief ervaren. Daardoor ontstaat ook een onveilig gevoel bij de bewoners en gebruikers. Met name de fietsers en voetgangers ervaren dit zo. Het oversteken wordt door ook een sommigen als onveilig ervaren. Het kruispunt met de Doris Rijkestraat is niet overzichtelijk en wordt als onveilig aangemerkt. Op het gebied van veiligheid de volgende belangrijkste aandachtspunten benoemd:

 • Maatregelen treffen bij de inrichting om de snelheid te verlagen.
 • Verbeteren van de veiligheid van de fietsers en voetgangers door goede trottoirs en fietsvoorzieningen.
 • Verbeteren van het oversteken op meerdere plaatsen.

Onderwerpen die het vaakst genoemd worden, die niet wenselijk zijn:

 • Verkeersremmers zoals deze nu tijdelijk zijn aangebracht in de straat in de vorm van betonnen bloembakken.
 • Fietsvoorzieningen liever niet met klinkers of tegels.
 • Op wegversmallingen en drempels wordt zowel positief als negatief gereageerd.

Groen: bomen en planten

Er is massaal meegedacht over het groen. Heel veel ideeën, van helemaal niets tot een kleurrijke variatie aan bloemen, bomen en planten kwam voorbij. Verreweg de meesten willen graag bomen en planten terugzien op de Steenbergseweg. Veel respondenten willen de huidige bomenstructuur behouden. Eiken wordt door een aantal inwoners sterk ontraden, met name vanwege de Processierups. Verder werden leilindes als nieuwe bomen een aantal keer genoemd, en ook was er de wens voor niet te grote bomen. Om de veiligheid te vergroten, mag het groen het zicht niet belemmeren. Bij de vraag welke suggesties er waren voor de beplanting willen de meesten een lage beplanting, meestal vanuit veiligheidsoverwegingen. Velen wensen ook een gevarieerde beplanting in een mooi rijk kleurenpallet, ook met bloemen of bloeiende struiken. Een aantal mensen wil ook graag de hagen behouden.

Materialen

De ruime meerderheid van de respondenten heeft een voorkeur voor asfalt op de rijbanen, waarbij enkele keren geluidsreducerend asfalt wordt gesuggereerd. Een verschil in uitstraling (kleuren of materialen) is gewenst tussen enerzijds de rijbanen voor gemotoriseerd verkeer en anderzijds het wegdek voor fietsers, voetgangers en parkeervakken. Velen willen de betonnen bloembakken niet meer terugzien. Duurzaam hout en kunststof hebben de voorkeur bij straatmeubilair zoals vangrails of bloembakken.

Waterhuishouding en klimaatadaptatie

Bij de onderdelen duurzame waterhuishouding en klimaatadaptatie komen de volgende ontwerpen het vaakst naar voren:

 • Genoeg bomen en planten, zodat het water de grond in trekken.
 • Gescheiden rioolstelsel. In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem trekken.
 • Waterberging, zodat wanneer er veel regen valt, dit water opgeslagen en later weer hergebruikt kan worden bij droogte.

Een aantal keer wordt aangegeven dat waterberging in de bodem lastig is. De mogelijkheden voor een wadi worden tevens een aantal keer benoemd. Een wadi is een groene greppel in een stedelijk gebied en is een afkorting: Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water in de ondergrond dringt. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte. Dit laatste biedt kansen voor de uitvoerende partijen om hier over na te denken.

Verlichting

Alle respondenten die dit onderdeel hebben ingevuld, geven aan om LED verlichting te plaatsen. Er zijn een paar suggesties gedaan voor adaptieve of dynamische verlichting (waarbij het licht feller wordt als de weggebruikers passeren) en verlichting op zonne-energie.

Inrichting van de weg

Over het algemeen wenst men bredere en meer toegankelijke fiets- en voetpaden, met beter gescheiden parkeerplaatsen. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een 30 km zone, met passende snelheidsremmende maatregelen, zoals bloembakken of drempels. De bewoners van de Steenbergseweg willen juist geen drempels in verband met overlast van trillingen. Daarnaast wordt er meerdere keren gevraagd om zowel extra zebrapaden als de huidige zebrapaden te behouden en extra te verlichten. Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven.

Communicatie en participatie

Veel inwoners willen actief betrokken worden bij het verdere verloop en de voorbereidingen. Dat willen ze vooral doen door middel van bijeenkomsten op locatie, digitale bewonersbijeenkomsten of schriftelijke reacties. Daarnaast willen ze graag via een nieuwsbrief en via brieven op de hoogte gehouden worden. Klachten willen de meesten online kunnen doorgeven. Sommigen willen dit ook op een locatie kunnen doen. De respondenten willen vooral geïnformeerd worden via brieven, digitale nieuwsbrieven, email en via een projectwebsite.

Ten slotte

In de enquête is nog niet veel aandacht geweest voor praktische uitvoeringszaken. Wel zijn in een aantal gesprekken met diverse belanghebbenden een aantal wensen geuit tijdens de uitvoering van de werkzaamheden:

 • Zorg voor een goede bereikbaarheid van woningen en bedrijven.
 • Zorg voor voldoende parkeermogelijkheden, ook bij de omleidingsroutes.
 • Zorg voor duidelijke omleidingsroutes.
 • Houd rekening met de decembermaand, carnaval, oogstseizoenen, sportseizoen.
 • Sluit de weg niet volledig af.
 • Zorg voor een veilige bereikbaarheid van het centrum voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer en houd rekening met minder validen.

Uit de enquête blijkt dat er veel gebruikers en dus belangen en verschillende wensen zijn voor de inrichting. Daarmee hebben we een flinke uitdaging om tot een gedragen ontwerp te komen. We zullen daarom diverse momenten organiseren om belanghebbenden te informeren mee te laten denken.
Heeft u de enquête niet ingevuld, maar wilt u toch meepraten of op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een email aan herinrichting.steenbergseweg@gemeente-steenbergen.nl.